logo_bse.png

ABOUT US

           บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด
       ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบโคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศและ ตู้ MDB ครบวงจร บริการให้คำปรึกษา และออกแบบพร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศในงานโทรคมนาคมทุกชนิด บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค เป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทโคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ที่ได้มาตรฐาน ICAO, FAA จากต่างประเทศ โดยบริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และผลิตตู้ควบคุมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีวิศวกรควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยใช้เทคโนโลยี และยึดหลักมาตรฐานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ด้านงานบริการหลังการขายเป็นที่ยอมรับอยู่ระดับแนวหน้าในวงการระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศของประเทศไทย

B.S.E ElECTRONIC TEAM

%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2588%25E0%25B8
%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%
%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%
%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%
%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%
%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%
%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%